Общи условия

Настоящите общи условия определят правилата за работа със сайта и ред за покупка на продуктите, предлагани чрез същия, явяващ се електронен магазин gumitraktori.com. При ползване на настоящия сайт, общите условия са приложими и уреждат отношенията между  собственика на сайта, Ида Тайърс ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, район р-н Красна поляна, ж.к. РАЗСАДНИКА, бл. 61, вх. А, ап. 14 с ЕИК:131271260, администратор на лични данни и продавач на стоките, от една страна, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“.

Общите условия са обвързващи и за двете страни в провоотношението, от момента на започване на използването на сайта, което става от момента на отваряне на електронния портал http://gumitraktori.com.

Виртуалният магазин gumitraktori.com е уебсайт за електронна търговия за продажба и доставка на предлаганите в него автомобилни гуми.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента, като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в сайта си или в клиентския му профил, съобщение за изменението на Общите условия, и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Предмет

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в gumitraktori.com стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници gumitraktori.com изисквания за закупуване на конкретните стоки.

Цени, заплащане и доставка

 • Всички цени в gumitraktori.com са в български левове, без ДДС.
 • Указаните в gumitraktori.com цени на отделните стоки са за единична бройка.
 • Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.
 • Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента и се калкулират отделно от продажната цена. Точната цена на доставката ще получите след като Вашата поръчка бъде потвърдена от наш представител.
 • Потвърждаване на поръчките – за поръчки направени до 17:00 ч. през работен ден, ще получите потвърждение и срок за доставка до края на следващия работен ден.
 • Срок за доставка в България – 1 до 2 работни дни след потвърждаване на поръчката за гуми налични на склад
 • Заплащането се извършва с наложен платеж при доставката

Гаранция

Гаранцията се издава на основание сертификатите за качество на съответната марка автогуми, представени от официалния им вносител, а за регенерираните товарни гуми – от съответния им производител.

Фирма „Ида Тайърс” ЕООД в качеството си  на търговец е само посредник между вносителя/производителя и купувача.

Гаранцията важи 1 година от датата на закупуване и/или монтаж на гумите. Тя покрива всички дефекти на суровини, материали и цялата конфекция на гумата, възникнали при нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

Неспазването дори на елементарни изисквания по поддръжката на гумите води до възможни повреди, които гаранцията не покрива.

Гаранцията не покрива щети и повреди, възникнали поради:

 • Некачествени ремонти по гумите (монтаж, демонтаж, лепене на спукана гума) извършени от други лица
 • Гумата е монтирана на джанта с неподходящ размер, корозирана или изкривена джанта
 • Не е съобразен подходящия размер, профил или тип гума за съответното превозно средство
 • Неправилна експлоатация

Купувачът е длъжен да предостави гумата за рекламация, без да я демонтира от джантата. Рекламацията се разглежда от вносителя (за нови гуми) или производителя (за регенерирани товарни гуми) в срок от 30 дни.

За фабричен дефект съгласно БДС 10612-87 през гаранционния срок, рекламацията ще бъде уважена, като гумата се заменя с нова, срещу доплащане износването на рекламираната гума.

Внимание! Разходите за монтаж и демонтаж на гумата са за сметка на клиента. Транспорта от клиента до обекта на Ида Тайърс ЕООД е за сметка на клиента.

Права и задължения на доставчика

Доставчикът се задължава да достави в срок заявената за покупка стока и да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Доставчикът се задължава да използва предоставените от клиента лични данни – име, адрес, телефон, e-mail и др. данни за изготвяне на фактура (когато потребителя желае да получи такава), единствено за нуждите на договорните отношения на страните, възникнали при ползване на сайта, при условията на Закона за защита на личните данни.

Доставчикът има право:

 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси, включително електронни препратки, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;
 • да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Права и задължения на клиента

Клиентът се задължава:

 •  Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция
 • Да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия
 • Да заплати разходите по доставката
 • Да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка
 • Да не извършва фиктивни заявки или каквито и да било други действия, с които да затруднява работата на сайта или за причинява вреди на дружеството продавач.
 • Да не накърнява правата на интелектуална и индустриална собственост, било то на собственика на сайта или трети лица.

Други

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България..

Меню